| |   | | | | | |
         
 
:: ความเป็นมาของกองกลาง ::
 
         
            กองกลาง เกิดเป็นหน่วยงานที่เริ่มมีพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 60 ตอนที่ 7 หน้าที่ 228 เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2486 เป็นปีที่ 10 ลงนามโดย อาทิตย์ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค์ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใน พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล โดยอยู่ในอำนาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ปี พ.ศ. 2519
        ได้รับการแบ่งส่วนราชการให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นกองตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 198 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบ่งหน่วยงานภายในกองออกเป็น 4 งาน คือ
        1. งานสารบรรณ
        2. งานประชุม
        3. งานวิเทศสัมพันธ์
        4. งานประชาสัมพันธ์

ปี พ.ศ. 2531
        ได้รับการแบ่งส่วนราชการ โดยเพิ่มหน่วยงานสภาข้าราชการอยู่ในกองกลางโดยได้รับอัตรากำลังในปีงบประมาณ 2531 จำนวน 3 อัตรา (สภาข้าราชการได้มีเป็นการภายในมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515)

ปี พ.ศ. 2537
        ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกองวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ง ส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 31 มกราคม 2537 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 12 ง 28 กุมภาพันธ์ 2537 หน้า 24 ปัจจุบัน
กองกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 4 งาน ดังนี้
        1. งานสารบรรณ
        2. งานการประชุม
        3. งานประชาสัมพันธ์
        4. งานสภาข้าราชการ

ปี พ.ศ.2551
        เพื่อให้การบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ดังนี้
        1. งานสารบรรณ
        2. งานการประชุม
        3. งานประชาสัมพันธ์
        4. งานสภาข้าราชการ
        5. งานบริหารและพิธีการ
        6. งานเลขานุการผู้บริหาร

   
     
 
 
     
 
:: วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ::
 
         
   

        ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ได้ระบุว่า "มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยและส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูงและทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม" วิธีการดำเนินงานและการบริหารงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องจัดการบริหาร และการบริหารให้เป็นระบบ เพื่ออำนวย การให้บริการ ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย รวดเร็ว และรุ่งโรจน์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ทางด้านงานเอกสารสารบรรณ มติที่ประชุมที่ใช้เป็นหลัก ในการบริหารงานต่างๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตลอดจนการประสานงาน ประสานความคิด และประสาน ความสามัคคี ภายในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีกองกลางรับหน้าที่ ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินภาระหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์

   
     
 
 
     
 
:: พันธกิจ ::
 
         
   

        กองกลางสนับสนุนการบริหารจัดการและประสานภารกิจกับทุกหน่วยงาน

   
     
 
 
     
 
:: วิสัยทัศน์ ::
 
         
   

        กองกลางจะเป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการประชุมให้ทันสมัย เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

   
     
 
 
     
 
:: ค่านิยม ::
 
         
   

        สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

   
     
 
 
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3