พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  | |   | | | | | |
         
 
:: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 
             
      ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 )    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 (ฉบับแก้ไข)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 6)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 5)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 4)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 3)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 (ฉบับที่ 2)    
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486    
         
 
 
             
 
:: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 
             
      แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. .... 16 มิ.ย. 2548    
      แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. .... 16 ธ.ค. 2547    
      แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. พ.ศ. .... 25 ธ.ค. 2540    
      แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. (ฉบับที่ ...) 24...    
      แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. มก. (ฉบับที่ 3) 2492    
         
 
 
         
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3