| |   | | | | | |
     
 
:: งานการประชุม ::
     
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) โดยจัดเตรียมเอกสาร จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมติดตามเรื่องตามมติที่ประชุมและดำเนินเรื่องที่ผ่านการประชุม โดยประสานงานกับหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ สำนัก สถาบัน กอง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
 
 
 
 
     
 
:: งานประชาสัมพันธ์ ::
     
          มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ สู่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน ทุกสื่อทั้งทางด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ สถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผลิตสื่อต่าง ๆ ออกเผยแพร  
 
 
 
 
     
 
:: งานสภาข้าราชการ ::
     
          มีหน้าที่ให้บริการและตอบสนองนโยบาย และสนับสนุนการดำเนินงาน ของกรรมการสภาข้าราชการซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาและประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัย และข้าราชการของ มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมีสมาชิกสภาข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ดำเนินงาน ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  
 
 
 
 
     
 
:: งานสารบรรณ ::
     
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานเอกสารของมหาวิทยาลัย การรับ-ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ จัดทำหนังสือรับรองสิทธิ การเบิกค่ารักษา พยาบาล ประเภทคนไข้ใน จัดทำคำสั่งประกาศ ในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องบุคลากร การค้นหาจัดเก็บข้อมูล หนังสือราชการ การติดต่อ ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานพิธีการ
 
 
 
 
 
     
 
:: งานบริหารและพิธีการ ::
     
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกองกลาง และผู้บริหาร ตลอดจนงานด้านพิธีการและโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
 
 
 
     
 
:: งานเลขานุการผู้บริหาร ::
     
 

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดหมาย การติดต่อประสานงานต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารการจัดเก็บเอกสาร และจัดเตรียมแฟ้มประชุมและเอกสารต่าง ๆ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้บริหาร

 
 
 
 
 
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3