| |   | | | | | |
         
 
:: กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

ผู้อำนาวยการกองกลาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกลาง
  ชื่อ : นางสุกัญญา
  นามสกุล : มณีเจริญ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428152 ภายใน : 4601
     
หัวหน้างานการประชุม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวอัมพร
  นามสกุล : วรรณปะกาศิล
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
 
รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานสารบรรณ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวภัทรินทร์
  นามสกุล : เดชะฤกษ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4608
     
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ชื่อ : นางจุไร
  นามสกุล : เกิดควน
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
 

รักษาการแทนผู้ปฏิบัตภารกิจ
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร

  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวอัมพร
  นามสกุล : วรรณปะกาศิล
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
     
รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานบริหารและพิธีการ
  ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายเทเวศร์
  นามสกุล : นนทะชัย
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4612
 
หัวหน้างานสภาพนักงาน
  ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
  หัวหน้างานสภาข้าราชการ
  ชื่อ : นางสุกัญญา
  นามสกุล : มณีเจริญ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4601
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4609,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3