:: งานการประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

หัวหน้างานการประชุม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวอัมพร
  นามสกุล : วรรณปะกาศิล
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวบุปผา
  นามสกุล : ฉิมแบน
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายอำนาจ
  นามสกุล : เปลี่ยนขำ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4625
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายณัฐพงษ์
  นามสกุล : เลี้ยงประยูร
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
   
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3