:: งานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานสารบรรณ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวภัทรินทร์
  นามสกุล : เดชะฤกษ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4608
     
 
  ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชำนาญการ
พิเศษ
  ชื่อ : นางกุสุมา
  นามสกุล : ประนิช
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4400
 
 
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางณัฐมน
  นามสกุล : เปียงต๊ะ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4606
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวศิริพร
  นามสกุล : นาคะปักษิณ
  เบอร์ติดต่อ :02-9428153 ภายใน : 4608
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวนิศานาถ
  นามสกุล : พิภพลาภอนันต์
  เบอร์ติดต่อ :02-9428153 ภายใน : 4613
     
 
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางจีรพร
  นามสกุล : พิบูลย์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4606
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายบัญชารัก
  นามสกุล : รองศักดิ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4606
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางวรรษา
  นามสกุล : คำรณยุทธ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4610
 
 
  ตำแหน่ง : :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางสาวนันท์นภัส
  นามสกุล : ศีรีศรี
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428152 ภายใน : 4606
     
 
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางสาวสวรรยา
  นามสกุล : ยิ้มมะเริง
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4607
 
 
  ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางสาวสุณีรัตณ์
  นามสกุล : ภายศรี
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4607
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายชัยวัฒน์
  นามสกุล : แสงสุกใส
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4606
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวอุมาพร
  นามสกุล : ไข่สม
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4610
     
 
  ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
  ชื่อ : นายธรรมรัตน์
  นามสกุล : นาคแสงทอง
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428152 ภายใน : 4606
 
 
  ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวเมย์
  นามสกุล : แจ่มสาคร
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428152 ภายใน : 4606
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3