:: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ชื่อ : นางจุไร
  นามสกุล : เกิดควน
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
     
หัวหน้าหมวดสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ชื่อ : นางผกามาศ
  นามสกุล : ธนพัฒนพงศ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4115
 
 
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  ชื่อ : นางยุพดี
  นามสกุล : คล้ายรัศมี
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4113
     
 
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  ชื่อ : นายคมสัน
  นามสกุล : วิเศษธร
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4114
 
 
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  ชื่อ : นายธนพัฒน์
  นามสกุล : งามนิคม
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
     
 
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  ชื่อ : นางสาวพลอย
  นามสกุล : พิมพ์ศิริ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
   
     
หัวหน้าหมวดผลิตสื่อและสารสนเทศ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ชื่อ : นายดุสิต
  นามสกุล : มุขยประเสริฐ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
 
 
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ชื่อ :นางสาวฐิติเกษม
  นามสกุล : สำเริง
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4113
     
 
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ชื่อ :นายทิวา
  นามสกุล : แก้วภู่พานิช
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4113
 
 
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  ชื่อ : นางสาวอรยา
  นามสกุล : พระชนีย์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
     
 
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  ชื่อ : นางสาวพรทิพย์
  นามสกุล : ภู่แพ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4112
   
     
หัวหน้าหมวดบริหารและธุรการ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ชื่อ : นางสาวสุชาดา
  นามสกุล : สงธาดา
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428181 ภายใน : 4113
   
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3