:: งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
  ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวอัมพร
  นามสกุล : วรรณปะกาศิล
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428154 ภายใน : 4615
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวสุภาพร
  นามสกุล : ปัญญาสิทธิ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428185 ภายใน : 4423
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางนกภาวัลย์
  นามสกุล : ชูทอง
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428194 ภายใน : 4511 - 12
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวพรทิพย์
  นามสกุล : เอมบำรุง
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428194 ภายใน : 4509
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอารีรัตน์
  นามสกุล : วงศ์สถิตย์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428194 ภายใน : 4507
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวณิชชาภัทร
  นามสกุล : พรหมมา
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428190 ภายใน : 4506
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวบุษราภรณ์
  นามสกุล : พรหมพินิจ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428186 ภายใน : 4501
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวธวัลรัตน์
  นามสกุล : อยู่คงดี
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428188 ภายใน : 4504
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายธีรทัศน์
  นามสกุล : ไตรพัฒนาศักดิ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428185 ภายใน : 4420
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3