:: งานบริหารและพิธีการกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจ
หัวหน้างานบริหารและพิธีการ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นายเทเวศร์
  นามสกุล : นนทะชัย
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4612
     
 
  ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
  ชื่อ : นางนันทาวดี
  นามสกุล : จั่นบ้านโขด
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4611
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอัจฉรีย์
  นามสกุล : ยุวพันธ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4611
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวพัทธนันท์
  นามสกุล : ชูศิริ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4612
 
 
  ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวพรทิพย์
  นามสกุล : สว่างรอด
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4602
     
 
  ตำแหน่ง : : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวสุภัควาณี
  นามสกุล : โชติธรรมพัฒน์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4602
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชื่อ : นางสาวจินตนา
  นามสกุล : คงใหญ่
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4614
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์
  นามสกุล : รักการไพศาลวงศ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153ภายใน : 4602
   
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3