:: งานสภาข้าราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 

หัวหน้างานสภาพนักงาน
  ตำแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้ปฏิบัติงภารกิจหัวหน้างาน สภาข้าราชการ
  ชื่อ : นางสุกัญญา
  นามสกุล : มณีเจริญ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4601
     
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวสุธิรา
  นามสกุล : เกลี้ยงประดิษฐ์
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4617
 
 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  ชื่อ : นางพรพิมล
  นามสกุล : เขียวขำ
  เบอร์ติดต่อ : 02-9428153 ภายใน : 4616
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3