| |   | | | | | |

     
 
:: งานการประชุม ::
     
          รับผิดชอบด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) และการประชุมรองอธิการบดี โดยประสานงาน
กับเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดรวบรวมเรื่องที่จะนำเข้าประชุม จัดทำวาระการประชุม เตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (EX-MEETING) บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม จัดทำประกาศ คำสั่ง และดำเนินเรื่องที่ผ่านการประชุม โดยประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ สถาบัน สำนัก และกอง
 
 
 
 
 
     
 
:: งานประชาสัมพันธ์ ::
     
          มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ สู่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกสื่อทั้งทางด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ สถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผลิตสื่อต่าง ๆ ออกเผยแพร่ แบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ
                                1. หน่วยสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์
                                2. หน่วยผลิตสื่อและสารสนเทศ
                                3. หน่วยบริหารและธุรการ
 
 
 
 
 
     
 
:: งานสภาพนักงาน ::
     
          มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาและประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และข้าราชการของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมมีสมาชิกสภา ข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับว่าด้วย สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  
 
 
 
 
     
 
:: งานสารบรรณ ::
     
          รับผิดชอบด้านการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย การรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์ จัดทำสำเนา แจ้งเวียนเอกสาร จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ข้อมูล หนังสือราชการ จัดทำทะเบียนออกเลขที่คำสั่ง ประกาศ ในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ
                                1. หน่วยรับ-ส่งเอกสาร
                                2. หน่วยคัดแยกจดหมายและพัสดุ มก.
                                3. หน่วยร่างโต้ตอบ พิมพ์ และเวียนเอกสาร
                                4. หน่วยจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
 
 
 
 
 
     
 
:: งานบริหารและพิธีการ ::
     
          มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกองกลาง และผู้บริหาร ตลอดจนงานด้านพิธีการและโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
 
 
     
 
:: งานเลขานุการผู้บริหาร ::
     
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดหมาย การติดต่อประสานงานต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารการจัดเก็บเอกสาร และจัดเตรียมแฟ้มประชุมและเอกสารต่าง ๆ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้บริหาร  
 
 
 
 
     
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3