อังกฤษ ไทย
| | | | |
 
 
**ระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการประชุมให้ทันสมัย เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย**
 
:: กองกลาง ::

      >> ประวัติกองกลาง

     >> โครงสร้างหน่วยงาน

     >> ภารกิจของหน่วยงาน

     >> บุคลากรของหน่วยงาน

     >> แบบฟอร์มหนังสือ

:: หน่วยงานต่างๆ ::

รวมภาพงานต่างๆ
:: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ::
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ex-meeting.ku.ac.th)
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (emeeting.ku.ac.th)
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (eoffice.ku.ac.th)

:: หน่วยไปรษณีย์ ::
 
 
:: ข่าวและกิจกรรม กองกลาง
 

:: ข่าวงานการประชุม
 

:: รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

:: กิจกรรม KM : การพัฒนาบุคลากร
 

:: ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
  1. งานสารบรรณ
  2. งานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    1. ขั้นตอนก่อนการประชุม
    2. ขั้นตอนระหว่างการประชุม
    3. ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นการประชุม
  3. งานบริหารและพิธีการ

:: ระเบียบและข้อบังคับ ::

:: พระราชบัญญัติ มก. ::

:: สรุปมติย่อที่ประชุม ::

:: ปฏิทินการประชุม ::

:: Download ::

 

:: กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:: ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4609,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3