รายชื่อกรรมการสภา คณบดี
  | |   | | | | | |
               
 
:: รายชื่อกรรมการสภา กรรมการที่ประชุมคณบดี และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::
 
               
    - รายนามกรรมการที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
      รายนามคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download    
               
    - รายนามกรรมการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
               
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-2558 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554-2556 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-2553 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549-2551 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547-2549 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545-2547 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543-2545 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541-2543 download    
      รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2539-2541 download    
               
    - รายนามกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
               
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2559 download    
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2557 download    
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553-2555 download    
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2553 download    
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2552 download    
      รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2550 download    
           
               
: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3