| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2558 ::
1
23 กุมภาพันธ์ 2558
มอบกระเช้าแสดงมุทิตาจิตในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
2
8-10 พฤษภาคม 2558
สัมมนากองกลาง วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกาะช้าง จังหวัดตราด
3
30 กันยายน 2558
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการกองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2558
 

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3