| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2553 ::
1
11-13 มิถุนายน 2553 ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2553
2
29 กันยายน 2553 งานเลี้ยงผู้เกษียณราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2553
3
8 พฤศจิกายน 2553 ภาพกิจกรรม "การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน"
4
19 พฤศจิกายน 2553 การสัมภาษณ์นิสิต บุคลากร อาจารย์ ในการประเมินอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
5
3 ธันวาคม 2553 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิตเพื่อประเมินอธิการบดี ณ วิทยาเขตกำแพงแสนและโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6
17 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7
23 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ อวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8
24 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9
24 ธันวาคม 2553 งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2553
10
27 ธันวาคม 2553 งานขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ประจำปี 2553
11
29 ธันวาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์มาอวยพรในวันปีใหม่ 2554
12
29 ธันวาคม 2553 งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง ประจำปี 2553
13
30 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแก่คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม และ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3