| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2554 ::
1
12 มกราคม 2554 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากรเพื่อประเมินอธิการบดี ณ วิทยาเขตศรีราชา
2
14 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
3
2 กุมภาพันธ์ 2554 งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
4
11 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
5
25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2554
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3