| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2555 ::
1
20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2
27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2555
3 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองกลาง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2556 แด่อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3