| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2556 ::
1
3 มกราคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556
2 1 กุมภาพันธ์ 2556 อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าพบ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
3
11 เมษายน 2556 งานสงกรานต์
4
24-26 มิถุนายน 2556 สัมมนาบุคคลากรกองกลาง
5
8 กรกฎาคม 2556 ม.เทคโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.เกษตรศาสตร์
6
29 กรกฎาคม 2556 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ.วิทยาเขตศรีราชา
7
30 สิงหาคม2556 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแสดงมุทิตาจิต แก่ คุณเยาวนุช พูลพรรณ คุณสุวนิตย์ เกิดแก้ว และคุณสมบูรณ์ ช้างเย็นฉ่ำ บุคลากรกองกลาง
8
20 กันยายน2556

การจัดการความรู้ (KM)งานการประชุม

9
25 กันยายน 2556 การแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณวราพร อร่ามรักษ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
10
28 ตุลาคม 2556 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ.วิทยาเขตวิทยาเขตสกลนคร
11
20 ธันวาคม 2556 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กองกลาง

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3