| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2559 ::
1
25 ธันวาคม 2558
งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง 2559
2 23 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
3
4 มีนาคม 2559 ผู้บริหารพบบุคลากรกองกลาง
4
12 เมษายน 2559 พิธีรดน้ำขอพร อธิการบดี และรองอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559
5

27-29 พฤษภาคม 2559

สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559
6 10 มิถุนายน 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบบุคลากรกองกลาง
7
23 กันยายน 2559 แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณกองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3