| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2560 ::
1
29 ธันวาคม 2559
กองกลางสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนอธิการบดี และงานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2560
2 31 มกราคม 2560 การนำเสนอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Less Paper
3
17-19 กุมภาพันธ์ 2560 สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2560
4 25 เมษายน 2560 ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารกองกลางและเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารบรรณกลาง ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 27 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และการทำใบบอกลักษณะงาน (Job Description) รูปแบบใหม่
6 19 พฤษภาคม 2560 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
7 1 มิถุนายน 2560 การรับฟังและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KU-KM PMS WORKSHOP
8 23 มิถุนายน 2560 โครงการสัมมทิฐิ กองกลาง ประจำปี 2560
9 26 มิถุนายน 2560 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
10 1 ธันวาคม 2560 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3