| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2561 ::
1
28 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2 11 เมษายน 2561 การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำเปี พ.ศ. 2561
3 24 เมษายน 2561 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
4 18-20 พฤษภาคม 2561 โครงการสัมมาทิฐิกองกลาง ประจำเปี พ.ศ. 2561
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3