| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2562 ::
1
24 ธันวาคม 2561
งานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562 "ลูกทุ่งกองกลาง"
2 8 มกราคม 2562 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
3 10 มกราคม 2562 การประชุมด้านการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
4 28 มกราคม 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับกองกลาง เกี่ยวกับการใช้งานระบบ KU Smart Payday
5 20 กุมภาพันธ์ 2562 กองกลางต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานอธิการบดี ในการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีการทำงานด้านรับส่งหนังสือ
7 1 มีนาคม 2562 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
8 10 เมษายน 2562 การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำเปี พ.ศ. 2562
9 10 เมษายน 2562 รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์
10 9-11 พฤษภาคม 2562 สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562
11 24 กันยายน 2562 โครงการสัมมาทิฐิและแสดงกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 24 ธันวาคม 2562 ประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3