| |   | | | | | |

:: ภาพกิจกรรมประจำปี 2563 ::
1
7 มกราคม 2563
งานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
2 17 มกราคม 2563 การประชุมงานบริหารและพิธีการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
3 15 พฤษภาคม 2563 การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
4 23 มิถุนายน 2563 การประชุมแผนปฏิบัติงานของกองกลาง (ฝ่านปฏิคมและพิธีการ) การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
5 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
6 21 สิงหาคม 2563 การประชุมกับบุคลากรกองกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด และแนวทางการทำงานจากผู้บริหาร
7 18 กันยายน 2563 การประชุมและมอบหมายงาน คณะอนุกรรมการงาน "นนทรีสีทอง 63"
8 27 พฤศจิกายน 2563 การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     

ย้อนกลับ

: :  กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : :
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8151-4 #4601,4603-4612
โทรสาร 02-942-8151-3